SIBSHIP: FÖRENINGEN

Sibship Society, en ideell förening som verkar för bredare representation inom media, kultur och näringsliv samt för ett mer rättvist samhälle. Föreningen grundar sin verksamhet i ett feministiskt förhållningssätt där jämställdhet och rättvisa är de främsta grundvalarna. Människors lika värde och mänskliga rättigheter är utgångs-punkter i alla aktiviteter. Föreningen arbetar inkluderande och är religiöst och parti-politiskt obunden.

Föreningen har som syfte att bedriva kulturell och medieinriktad verksamhet som bidrar till upplysning och utbildning och motverkar sociala orättvisor. Verksamheten syftar till att motverka sexism, rasism, fattigdom, utanförskap och andra ojämlika förhållanden. Föreningens syfte är att verka för individers och gruppers lika rättigheter, inflytande, delaktighet och aktörskap genom att arbeta för inkludering och likabehandling och mot särbehandling på samhälls-, grupp- och individnivå. Samt verka för diskriminerade gruppers ökade inflytande, aktörskap, inkludering och rättigheter.

Föreningens ändamål är att uppnå ett mer jämställt och rättvist samhälle där människor har tillgång till information och utbildning genom kultur, media, opinionsbildning, diskussioner med mera.